2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Ssenaristlə


KİNOSSENARİNİN ALINMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ SSENARISTLƏ
MÜƏLLİF MÜQAVİLƏSİ

(Kinorejissorlar Gildiyasının Bürosu tərəfindən təsdiqlənib və istifadə üçün tövsiyə olunur)


                                    KİNOSSENARİNİN ALINMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ

                                                                  M Ü Q A V İ L Ə

 

 Bakı şəh.                                                                                                     "___"__________" 20__ -ci il    

 

Studiyasının direktoru (prodüseri) _________________________________________ sonradan "Prodüser" adlanacaq bir tərəfdən və sonradan "Müəllif" adlanajaq ssenarist _____________________________________digər tərəfdən, aşağıdakı şərtlərlə bu müqaviləni bağladılar:

Müqavilə münasibətləri qurulduqda, tərəflər bu Müqavilənin şərtlərini həyata keçirmək üçün Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyi ilə və həmçinin bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malik olduqlarını, üçünjü şəxsin bu hüquqlarla bağlı iddiaları olmadığını və gələjəkdə olduqda isə, hər bir tərəfin onu sərbəst həll edəjəyini bəyan edirlər.

I.Müqavilənin məzmunu:

    «Prodüser» ____________________________ adlı tammetraclı bədii filmin oricinal kinossenarisini, bundan sonra «Əsər» "Müəllif"dən aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun, audiovizual əsərin – «Kinofilmin» yaradılması və istifadəsi məqsədi ilə alır.

II. Kinofilmin istehsal parametrləri

1. Kinofilmin xarakteristikası:

• İstifadə sahəsi: ___________________________

• Əsərin tipi: _____________________

• Əsərin adı: (şərti) ___________________

• Canrı: ___________________

• Oricinal versiyası: ____________ dilində

• Daşıyıjı, format: __________________

• Rəng: ________________

• Metrac:  ________________

• Təxmini büdjə: _____________

• İstehsalçı: ________________

2. Müəllifin gördüyü işlər:

• Ssenari müəllifi:___________________________

• Adapta eləyən (Uyğunlaşdıran)__________________

• Dialoqların müəllifi_________________________.

3. Kinofilmin digər müəllifləri:

• Recissor: _________________

• Bəstəkar:_________________

III   «Prodüser»ın hüquqları:

• «Prodüser», «Əsər» əsasında yuxarıda göstərilən parametrlər üzrə «Kinofilm»i istehsal edir və istehsalat prosesində ehtiyac olduqda, «Əsər»də dəyişikliklər və əlavələr üzərində işləmək məqsədi ilə «Müəllif»i jəlb edir.

• «Əsər» əsasında yaradılmış «Kinofilm»i, bütün formatlarda, daşıyıjılarda, mümkün olan texniki vasitələrdə və növlərdə istifadə edir;

IV. "Müəllif»in  hüquqları:

• Ssenari üzrə, onun audiovizual məqsədlərlə istifadəsindən başqa, bütün hüquqları;

• «Rimeyk» hüququ;

• Filmin ikinji dərəjəli istifadəsi hüquqları (kirayə vermə və şəxsi istifadə) üzvü olduğu Kinorecissorlar Gildiyasının ixtiyarına verir.

V. «Prodüser»ın öhdəlikləri:

• «Müəllif»in adını filmin titrlərində, bütün reklam və elanlarda qeyd edir;

• "Əsər"in qeyri kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə (kinofestivallar, kinohəftəsi, görüşlər, televiziya verilişləri və s.) etiraz etmir;

• Audiovizual əsərin bütün növ istifadəsindən,  «Müəllif»ə  qonorar ödəyir;

• «Kinofilm»in istifadəsi ilə bağlı danışıqlarda "Müəllif"in maraqlarını qorumağı və istifadə üçün hüquqların   optimal şərtlərlə verilməsini təmin edir;

• «Kinofilm»i  və ya istifadə hüquqlarını kommersiya xarakterli istifadəyə təmənnasız (ödənişsiz) və ya əvəz etmə yolu ilə, «Müəllif»in razılığı olmadan satmır və ya vermir;

• Mütəmadi olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq, "Müəllifə" və ya "Müəllif" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının nümayəndəsinə, "Əsər"in istifadəsi ilə bağlı ətraflı məlumat  verir;

VI. "Müəllif»in öhdəlikləri;

•  Audiovizual əsərlər üzrə olan  müstəsna hüquqların, «Prodüser»ə məxsus oluduğuna  təminat verir;

• Film istehsalata buraxıldıqdan sonra, "Müəllif» recissor tərəfindən yenidən yaradıjılıq prosesinə jəlb edilərsə (ssenari ilə bağlı), "Müəllif» bundan imtina etməməlidir.

• «Prodüser»ın ijazəsi olmadan bu müqavilə ilə alınan «Əsər»  əsasında, başqa  daşıyıjılar vasitəsi ilə yeni audiovizual əsərin yaradılmasında istifadə etmir;

VII. "Müəllif"in ödənişi:

•  «Prodüser» qeyd edilən «Əsərə» görə "Müəllif»ə ___________________ manat,  məbləğində olmaqla, qonorarı tam və birdəfəlik ödəyir.

•  «Prodüser», "Kinofilm»in bütün növ istifadəsindən əldə etdiyi gəlirin,  6 (altı) faizi həjmində «Müəllif»ə qonarar ödəməyi və gəlir əldə edildikdə «___» (____) gündən gej olmayaraq, "Müəllif" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının hesabına keçirir;

VIII. İstifadə müddəti

• "Əsər"dən istifadə müddəti ”____” (_____) il müəyyənləşdirilir.

•  "Kinofilm”dən istifadə müddətinin başlanğıjı, "Kinofilm”in etalon nüsxəsinin çapı başa çatdığı vaxtdan müəyyənləşdirilir.

•  İstifadə müddəti bitdikdə, bu müqavilənin vaxtı bitmiş hesab olunur və «Prodüser»"Kinofilm”dən istifadəsi ilə bağlı "Müəlliflə" yeni müqavilə bağlayır.

•  «Prodüser»"Kinofilm”i və ona olan bütün hüqüqları üçünjü şəxsə, anjaq bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtləri saxlamaqla və "Müəllif"ə məlumat verməklə sata bilər.

IX. Digər şərtlər

• «Prodüser» "Müəllif"in bu müqavilə bağlanan ana və ondan sonra. ona məxsus olan və müəllif hüquqlarının kollektiv idarəçiliyini həyata keçirən təşkilata – Professional Kinorecissorlar Gildiyasına verdiyi va üzvliyü ilə bağlı olduğu bütün hüquqlarıı tanıyır.

• Bu Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bütün mübahisələr danışıqlar vasitəsi ilə, hər iki tərəfin razılığı olmadıqda isə,  məhkəmə yolu ilə  həll olunur. Məhkəmənin qərarı hər iki tərəf üçün qəti və mütləq hesab olunur.

• Bu Müqaviləyə əlavələr və aktlar "Müəllif" və «Prodüser» tərəfindən imzalanır və Müqavilənin ayrılmaz hissəsi sayılır.

• Bu Müqavilə Azərbayjan dilində, hər biri  eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilib.

                                 Tərəflərin ünvanları və imzaları:

 

            «Prodüser»                                                          “Müəllif”

______________________                          _________________________

______________________                         __________________________

______________________                          _________________________

______________________                          __________________________