2019 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Alla Axundova

27.10.1939


80 illik yubileyi ilə: 

Rəssam
Rafiz Rza
30.03.1939
 

 

80 illik yubileyi ilə: 

j

Rejissor, Ssenarist
Rüstəm İbrahimbəyov
05.02.1939
 

  80 illik yubileyi ilə: 

 

Ssenarist

Svetlana İsmayılova
06.03.1939


 80 illik yubileyi ilə:  

 
Operator
Sərdar Vəliyev
14.04.1939

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Əbdül Mahmudov

15.05.1944


 75 illik yubileyi ilə: 

  

Rejissor

Oqtay Əlizadə

04.08.1944

 
70 illik yubileyi ilə:

  
Operator

Azər Salayev
17.05.1949

 

70 illik yubileyi ilə: 

Ssenarist
Natiq Rəsul-zadə
05.06.1949
 

70 illik yubileyi ilə: 

Operator
Vaqif Bağırov
02.09.1949
 

 60 illik yubileyi ilə: 

Kinoperator

     Rövşən Quliyev
   11.11.1959

 50 illik yubileyi ilə:  

Rejissor

Emin Mirabdullayev

13.08.1969


50 illik yubileyi ilə:

Rejissor (cizgi film)
Cavid Əhədov

05.05.1969


45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Əli İsa Cabbarov

20.09.1974


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Vüqar Həmidov

29.01.1979 


40 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Emil Babayev

01.05.1979  


35 illik yubileyi ilə: 

Rejissor

Murad Muradov

24.06.1984 

   

 

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

 
 
 
 
Rejissor
 
Tofiq Tağızadə
 
 
1919
 
 
100  
  

Rejissor
Fikrət Əliyev
   
   
12.12.1939 

 80  


 
 Rejissor
Hafiz Fətullayev
 

     
 
24.02.1944
 
 
 
 
 
 

 75   


Rejissor
 Operator
 
Valeri Kərimov
 
 
01.11.1949
     70
   
 
 

 
Bəstəkarla

MUSİQİ  ƏSƏRİNİN  YARADILMASI və İSTİFADƏSİ ÜZRƏ
BƏSTƏKARLA MÜƏLLİF MÜQAVİLƏSİ
(Kinorejissorlar Gildiyasının Bürosu tərəfindən təsdiqlənib və istifadə üçün tövsiyə olunur) 
                                                                   M Ü Q A V İ L Ə


Bakı şəh.                                                                                         " ____ "_________ " 20___ il    

Sifarişçi _____________________________________________studiyasının direktoru (prodüseri) ________________________________sonradan "Prodüser" adlanacaq bir tərəfdən və sonradan "Bəstəkar" adlanajaq bəstəkar_______________________________________________digər tərəfdən, aşağıdakı şərtlərlə bu müqaviləni bağladılar:

Müqavilə münasibətləri qurulduqda, tərəflər bu Müqavilənin şərtlərini həyata keçirmək üçün Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyi ilə və həmçinin bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malik olduqlarını, üçünjü şəxsin bu hüquqlarla bağlı iddiaları olmadığını və gələjəkdə olduqda isə, hər bir tərəfin onu sərbəst həll edəcəyini bəyan edirlər.

I.Müqavilənin predmeti

1.1."Prodüser",___________________________ adlı original ssenari əsasında recissor _____________________________ tərəfindən yaradılan audiovizual əsərdə (bundan sonra «Kinofilm») istifadəsi məqsədi ilə, "Bəstəkar"a  aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun,  musiqi əsərini (bundan sonra «Əsər») yaradılmasını və həmin «Əsər»in partiturasının yazılışını tapşırır  və "Bəstəkar" həmin «Əsər»i yüksək bədii keyfiyyətdə, aşağıda göstərilən parametrlərə, hüquqlara və öhdəliklərə uyğun yaradılmasını və istifadə üçün «Prodüser»ə təqdim etməsini öhdəsinə götürür.

1.2. «Əsər», «Kinofilm»in recissorunun konsepsiyası və yaradıjı ideyasına uyğun «Bəstəkar» tərəfindən yaradılır. «Əsərin» həcmi  _____________________ dəq.  müəyyənləşdirilir.

1.3. «Əsər» «Prodüser»ə __________________ tarixdən gej olmayaraq təqdim olunmalıdır.

1.4. «Müəllif» «Əsər»i «İstehsalçı»ya tam hazır partitura ilə birgə maqnit lentə yazılmış  formada təqdim etməlidir.

1.5. «Bəstəkar» «Əsərin» «Film»dən kanar bütün istifadə hüquqlarını özündə saxlayır.

1.6. «Kinofilm»dən qeyri-kommersiya və "ikinji dərəcəli" istifadəsinin müstəsna  hüquqları  (şəxsi köçürmə, kirayəyə verilməsi) «Müəllif» özündə saxlayır və üzvü olduğu Kinorecissorlar Gildiyasının ixtiyarına verir.

II. İstifadə müddəti və ərazi

2.1.  «Kinofilm»dən istifadə müddəti  _________ il müəyyənləşdirilir və ərazisi yer kürəsini əhatə edir.

2.2. «Kinofilm»dən istifadə müddətinin başlanğıjı, «Kinofilm»in etalon nüsxəsinin çapı başa çatdığı vaxtdan müəyyənləşdirilir.

2.3.  İstifadə müddəti bitdikdə, bu müqavilənin vaxtı bitmiş hesab olunur və «Prodüser»  «Kinofilm»in istifadəsi ilə bağlı "Bəstəkarla" yeni müqavilə bağlamalıdır.

2.4 «Prodüser» «Kinofilm»i və ona olan bütün hüqüqları üçünjü şəxsə, anjaq bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtləri saxlamaqla və "Bəstəkar"a məlumat verməklə sata bilər.

III. «Əsər»in qəbulu və istifadəsi

3.1. «Prodüser» «Əsər»in  qəbulunu akt ilə təsdiq edir.

3.2. «Prodüser» «Əsər» təqdim olunduqdan __7___ gün sonra əsərin qəbulu, ya qəbul olunmaması, və yaxut dəyişikliklər edilməsi haqqında «Bəstəkar»a məlumat verməlidir. Göstərilən vaxt ərzində «Bəstəkar»a heç bir məlumat verilmədikdə, «Əsər» qəbul olunmuş sayılır.

3.3. «Prodüser»ə «Əsəri» qəbul etməsə Bu müqavilə qüvvədən düşür və «Bəstəkar» aldığı avansı özündə saxlayır.

3.4. «Əsər»in orkestrləşdirilməsini «Müəllif» özü həyata keçitrir.

3.5. «Əsər»in ifasını, həmçinin fonoqramanın yazılışının təşkil olunmasını və bunlarla bağlı bütün xərjləri «Prodüser»  öz üzərinə götürür.

3.6. Bu müqavilənin şərtlərinə uyğun «Əsər»in istifadəsi zamanı,  onun texniki keyfiyyətinə zərər gətirən və müəllifin nüfuzuna toxunan  heç bir addım atılmayajaq.

3.7. «Əsər»də dəyişikliklərin, əlavələrin aparılması anjaq «Müəllif»in ijazəsi ilə həyata keçirilə bilər.

3.8. «Prodüser» «Bəstəkarın»in adını filmin titrlərində, bütün reklam və elanlarda qeyd edir.

IV. "Müəllif"in ödənişi

4.1. «Prodüser» «Əsər»ə  və həmin «Əsər»in audiovizual əsərdə istifadəsinin müstəsna hüquqlarına görə «Bəstəkar»a _________________ manat vəsaiti, aşağıdakı qaydada  ödəyir:

• Musiqi eksplikasiyası təqdim edildikdə avans formasında   ______%

• «Əsər» qəbul edildikdən sonra  _______%. 

4.2 «Prodüser», "Kinofilm»in bütün növ istifadəsindən əldə etdiyi gəlirin,  2 (iki) faizi həjmində «Bəstəkar»a qonorar ödəməyi və  "Bəstəkar" tərəfindən səlahiyyətlər verilmiş Kinorecissorlar Gildiyasının hesabına keçirməyə boyun olur;

4.3. «Bəstəkar» aldığı avası aşağıdakı hallarda qaytarmağı boyun olur:

• Yaratdığı «Əsər» «Film»in konsepsiyasına və recissorun yaradıjılıq ideyasına uyğun olmasa;

• Əgər «Bəstəkar» «Əsər»i bu müqavilənin 1.3. bəndində göstərilən vaxtda təqdim etməsə;

• Əgər məhkəmə tərəfindən «Bəstəkar»in «Əsər»in yaradılması zamanı səhlənkar münasibəti təsdiq olunsa.

V.Digər şərtlər

5.1. «Prodüser» "Bəstəkar"in bu müqavilə bağlanan ana və ondan sonra ona məxsus olan və müəllif hüquqlarının kollektiv idarəçiliyini həyata keçirən təşkilata – Professional Kinorecissorlar Gildiyasına verdiyi və üzvlüyü ilə bağlı  olduğu bütün hüquqları tanımalı və onlara rəayət etməlidir.

5.2. Bu Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bütün mübahisələr danışıqlar vasitəsi ilə, hər iki tərəfin razılığı olmadıqda isə,  məhkəmə yolu ilə  həll olunur. Məhkəmənin qərarı hər iki tərəf üçün qəti və mütləq hesab olunur.

5.3. Bu Müqaviləyə əlavələr və aktlar «Prodüser»  və "Bəstəkar" tərəfindən imzalanır və Müqavilənin ayrılmaz hissəsi sayılır.

5.4.   Bu Müqavilə Azərbayjan dilində, hər biri  eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilib.

Tərəflərin hüquqi ünvanı və imzaları:

                «Prodüser»                                                            "Bəstəkar"

__________________________                         ____________________________